Nedenfor findes selskabets kommunikation med aktionærkredsen inklusiv årsregnskab, generalforsamlingsreferat, aktionær breve mv.

6 Articles

Selsskabsmeddelelse: tilbagekøb af aktier

SELSKABSMEDDELELSE

TIL AKTIONÆRERNE VEDRØRENDE TILBAGEKØB AF AKTIER I BERLIN HIGH END A/S

Bestyrelsen har tidligere foranlediget, at selskabets aktier kan handles over Dansk OTC.

I forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for regnskabsåret 2013/14, hvor selska-bets indre værdi pr. 30. juni 2014 er opgjort til 36.572 (excl egne aktier 39.653), har nogle aktionærer udtrykt ønske om at afhænde deres aktier.
Read More →

Bestyrelsens beretning

BESTYRELSENS BERETNING

Indledning

  • Jeg henviser til den trykte ledelsesberetning i årsrapporten og kan herudover supplerende bemærke:
  •  Ved sidste års ordinære generalforsamling karakteriserede jeg regnskabsåret 2012/13 som “året, hvor musen spiste elefanten”. Denne kendte sætning hentydede til, at Berlin High End A/S i regnskabsåret 2012/13 erhvervede ejendomsporteføljen betegnet som Berlin I, hvorved Berlin High End A/S fik en betragtelig volumenforøgelse.

Read More →

Referat af generalforsamling 2014

År 2014, den 10. oktober kl. 13:30, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29 19 56 92, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, bød velkommen til de mødende og oplyste, at besty- relsen i henhold til vedtægternes § 8.1 havde udpeget advokat Claude Winther Nielsen til dirigent.

Dirigenten redegjorde for generalforsamlingens lovlige indkaldelse. Med generalforsamlin- gens enstemmige tilslutning konstaterede dirigenten herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig inden for dagsordenens, vedtægternes og selskabslov- givningens afstukne rammer.

Read More →

Årsrapport 2013|2014

Ledelsespategning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret 1. juli 2013 30. juni 2014 for Berlin High End A/S.
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven.

Arsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestr0mme for 2013/14.
Read More →