Selsskabsmeddelelse: tilbagekøb af aktier

SELSKABSMEDDELELSE

TIL AKTIONÆRERNE VEDRØRENDE TILBAGEKØB AF AKTIER I BERLIN HIGH END A/S

Bestyrelsen har tidligere foranlediget, at selskabets aktier kan handles over Dansk OTC.

I forbindelse med offentliggørelsen af regnskabet for regnskabsåret 2013/14, hvor selska-bets indre værdi pr. 30. juni 2014 er opgjort til 36.572 (excl egne aktier 39.653), har nogle aktionærer udtrykt ønske om at afhænde deres aktier.

For at sikre et likvidt marked i denne forbindelse har bestyrelsen truffet beslutning om at lade selskabet Berlin High End A/S foretage opkøb af egne aktier for et beløb på max. DKK 20 mio.
Aktierne tilbydes købt til en kurs på 33.000 pr. aktie á nom. kr. 10.000. Selskabet har ind-gået aftale med Dansk OTC om afvikling af aktiekøbene, og det er i denne forbindelse aftalt, at køber og sælger hver betaler halvdelen af den samlede kurtage på 1 % (0,5 % til køber og 0,5 % til sælger).

Aktierne opkøbes i den rækkefølge, anmodninger om salg fremkommer til selskabets direk-tør, Jon Svenningsen, på e-mail berlinhighend@gmail.com, efter et “først til mølle – først malet-princip”.

Bestyrelsen håber herigennem at have sikret en ydre likviditet i selskabets aktier.

Selskabet påtager

sig ikke nogen rådgivning om den skattemæssige konsekvens af salg af aktier til Berlin High End A/S, og aktionærerne må derfor selv søge rådgivning om den skat-temæssige konsekvens af salg af aktierne til det udstedende selskab Berlin High End A/S.

For Berlin High End A/S

Frantz Palludan
Bestyrelsesformand

Jon Svenningsen
Direktør