Nedenfor findes selskabets kommunikation med aktionærkredsen inklusiv årsregnskab, generalforsamlingsreferat, aktionær breve mv.

5 Articles

Selskabsmeddelelse 2013

SELSKABSMEDDELELSE TIL AKTIONA:RERNE IBERLIN HIGH END A/S FRA BESTYRELSEN VEDR0RENDE  K0B AF EGNE AKTIER

Ved ordincer generalforsamling den 31. oktober 2013 blev bestyrelsens forslag om bemyn­ digelse til i perioden indtil 31. oktober 2018 at lade selskabet erhverve egne A- og B-aktier for op til i alt nom. DKK 192.590.000 enstemmigt vedtaget.

 

Ihenhold til denne bemyndigelse har selskabet nu k0bt i alt 1.275 stk. A-aktier for en sam­ let k0besum pa DKK 31.750.000,00.

Read More →

Referat af generalforsamling 2013

Ar 2013, den 31. oktober kl. 14:00,  afholdtes  ordincer  generalforsamling  i Berlin  High  End A/5, CVR nr. 29195692, hos Nielsen N0rager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 K0benhavn K.

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, b0d velkommen til de m0dende og oplyste, at besty­ relsen i henhold til vedtcegternes § 8.1 havde udpeget advokat Claude Winther Nielsen til dirigent.

Dirigenten redegjorde for generalforsamlingens lovlige  indkaldelse.  Med  generalforsamlin­ gens enstemmige tilslutning konstaterede dirigenten  herefter,  at  generalforsamlingen  var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig inden for dagsordenens, vedtcegternes og selskabslov­ givningens  afstukne  rammer.

Dirigenten oplyste,  at kr. 98.420.000  af aktiekapitalen  var  repraesenteret  svarende  til 56,8% af aktiekapitalen. Read More →

Årsrapport 2012|2013

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 – 30. juni 2012 for Berlin High End A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2011/12.
Read More →