Referat af generalforsamling 2014

År 2014, den 10. oktober kl. 13:30, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29 19 56 92, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, bød velkommen til de mødende og oplyste, at besty- relsen i henhold til vedtægternes § 8.1 havde udpeget advokat Claude Winther Nielsen til dirigent.

Dirigenten redegjorde for generalforsamlingens lovlige indkaldelse. Med generalforsamlin- gens enstemmige tilslutning konstaterede dirigenten herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig inden for dagsordenens, vedtægternes og selskabslov- givningens afstukne rammer.

Dirigenten oplyste, at der var repræsenteret i alt 19.617 stemmer svarende til 48 % af ak- tiekapitalen var repræsenteret.

Dagsordenen, der opfyldte vedtægternes § 7, var som  følger:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsrapport til
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den god- kendte årsrapport.
  4. Valg af medlemmer til
  5. Valg af
  6. Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer.

Med generalforsamlingens tilslutning blev det besluttet at behandle punkterne 1, 2 og  3  under et.

Ad 1 – Bestyrelsens beretning og selskabets virksomhed i det forløbne år Ad 2 – Fremlæggelse af årsrapport til  godkendelse
Ad 3 – Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den god- kendte årsrapport

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, aflagde på bestyrelsens vegne beretning, der er vedhæftet nærværende referat som bilag.

Direktør Jon Svenningsen gennemgik herefter årsrapporten  2013/14.

Direktøren gennemgik resultatopgørelsen, der udviste et årets resultat på DKK 208,2 mio. mod DKK 222,0 mio. i regnskabsåret  2012/13.

Jon Svenningsen gennemgik balancen, herunder posten investeringsejendomme pr. 30. juni 2014, som udgjorde DKK 1.648.210. Direktøren redegjorde for selskabets gældsforhold, herunder at selskabets langfristede gældsforpligtelser.

Egenkapitalen udgjorde pr. 30. juni 2014 DKK 633,0 mio. mod DKK 456,6 mio. pr. 30. juni 2013.

Dirigenten konstaterede, at årsrapporten indeholdt revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende bemærkninger, og at årsrapporten var underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse.

Bestyrelsen indstillede, at der ikke blev udbetalt udbytte til aktionærerne, således at årsre- sultatet blev overført til næste år.

Der blev stillet en række spørgsmål, herunder til Selskabets investering i aktier i Berlin IV A/S. Hertil blev svaret, at der var tale om en placering af overskudslikviditet. I øvrigt blev   der henvist til regnskabet. Der blev  spurgt  om  forbedringsomkostninger  blev  udgiftsført eller aktiveret. Hertil blev svaret, at dele af omkostningerne blev udgiftsført og andre dele blev aktiveret afhængig af omkostningstype. Der blev spurgt til mulighed for udstykning af selskabets ejendomme i ejerlejligheder. Hertil blev svaret, at selskabet løbende arbejder på   at udstykke ejendomme, hvor det er muligt og  hensigtsmæssigt. Muligheden for eventuelt  salg af sådanne ejerlejligheder bliver løbende evalueret, men man ønskede som udgang s- punkt ikke have blandede ejendomme. Der blev  spurgt  til  vurderingsprincipper. I  svaret  blev henvist til, at der blev anvendt anerkendte ejendomsmæglerfirmaer, der anvendte principperne i ”red book”. Der var en  aktionær, der efterlyste mere information fra selska-  bet f.eks. i form af halvårsrapportering. Bestyrelsesformanden svarede at ønsket om mere information blev noteret og at selskabet vil arbejde på at forøge informationen til aktionæ- rerne.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget enstemmigt til efterretning, ligesom årsrapporten 2013/14. Bestyrelsens forslag til regnskabsdisponering blev vedtaget med den repræsente- rede kapital bortset fra 100 stemmer.

Ad 4 – Valg af medlemmer til  bestyrelsen

Selskabets nuværende bestyrelse bestående af Frantz Palludan, Jørn Bolding, Arve Nilsson,   og Robert Kristiansen var foreslået genvalgt, og generalforsamlingen genvalgte enstemmigt  de pågældende kandidater.

Ad 5 – Valg af revisor

Der forelå forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspart- nerselskab, som selskabets revisor, hvilket forslag enstemmigt blev  vedtaget.

Da dagsordenens punkter herefter var behandlet, overlod dirigenten ordet til bestyrelsens formand.

Bestyrelsen takkede forsamlingen for den positive stemning under generalforsamlingen og takkede dirigenten for den gode ledelse af  generalforsamlingen.

Bilag:

  • Bestyrelsens beretning
  • De under generalforsamlingen foreviste plancher

Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:
Claude Winther Nielsen