Årsrapport 2014|2015

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 –
30. juni 2015 for Berlin High End A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2014/15.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 20. oktober 2015
Direktion

Jon Svenningsen
direktør