Referat af generalforsamlingen 2015

År 2015, den 10. november kl. 10:00, afholdtes ordincer generalforsamling i Berlin High End A/5, CVR nr. 29 19  56 92, hos Nielsen N0rager Advokatpartnerselskab,    Frederiksberggade

16,  1459  K0benhavn K.

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, b0d velkommen til de m0dende og oplyste, at besty­ relsen i henhold til vedtcegternes § 8.1 havde udpeget advokat Andreas Brasch-Thomsen til dirigent.

Dirigenten redegjorde for generalforsamlingens  lovlige  indkaldelse.  Med  generalforsamlin­ gens enstemmige tilslutning konstaterede dirigenten  herefter,  at  generalforsamlingen  var  lovligt indkaldt og beslutningsdygtig inden for dagsordenens, vedtcegternes og selskabslov­ givningens  afstukne  rammer.

Dirigenten oplyste, at i alt 52,64 % af stemmerne og 69,6 % af aktiekapitalen var reprce­ senteret.

Dagsordenen, der opfyldte vedtcegternes § 7, var som f0lger :

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forl0bne
  2. Fremlceggelse af arsrapport  til
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dcekning af tab i henhold til den god­ kendte
  4. Valg af medlemmer til
  5. Valg af

Med generalforsamlingens tilslutning blev det besluttet  at  behandle  punkterne  1, 2  og  3  under et.

A 1- Bestyrelsens  beretninog  selskabets  yirksomhei   det  forl0bne år
Ad  2  Fremlcegqelse  af  arsrapport  til qodkendelse
Ad  3     Beslutninq  om  anvendelse  af  overskud  eller  daekninq  af  tab  i  henholtil den qod- kendte  arsrapport

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, aflagde pa bestyrelsens vegne beretning, der er vedhceftet ncervcerende  referat som bilag.

 

Frantz Palludan gennemgik herefter arsrapporten 2014/15 .

Frantz Palludan gennemgik resultatopg0relsen, der udviste et  arets  resultat  pa  DKK 323,3 mio.  mod  DKK  208,2  mio. i regnskabsaret 2013/14.

Frantz Palludan gennemgik balancen, herunder posten investeringsejendomme pr. 30. juni 2015, som udgjorde DKK 2.010.205. Frantz Palludan redegjorde  for  selskabets  gceldsfor­ hold.

Egenkapitalen  udgjorde  pr.  30. juni  2015 DKK  943,5  mio.  mod DKK  633,0  mio.  pr. 30. juni

2014.

Dirigenten konstaterede, at arsrapporten indeholdt revisionspategning uden forbehold eller supplerende bemcerkninger, og at arsrapporten var underskrevet af selskabets direktion og bestyrelse.

Bestyrelsen indstillede, at der ikke blev udbetalt udbytte til aktioncererne, saledes at arsre­ sultatet  blev  overf0rt  til  nceste ar.

Der blev stillet en rcekke sp0rgsmal,  der alle blev   besvaret.

Bestyrelsens beretning blev herefter taget enstemmigt til efterretning, ligesom arsrapporten 2014/15,  og  bestyrelsens  forslag  til  regnskabsdisponering  blev  vedtaget enstemmigt.

Ad 4 – Valg  af medlemmer  tit  bestyrelsen

Selskabets nuvcerende bestyrelse bestaende af Frantz Palludan, J0rn Bolding, Arve  Nilsson,  og Robert Kristiansen var foreslaet  genvalgt,  og generalforsamlingen  genvalgte  enstemmigt de pagceldende kandidater.

Ad 5 Valg af revisor

Der forela forslag om genvalg af PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspart­ nerselskab,  som  selskabets  revisor,  hvilket forslag  enstemmigt  blev vedtaget.

 

64.618/FP – 10.11.2015

 

Da dagsordenens punkter herefter var behandlet, overlod dirigenten ordet til bestyrelsens formand.

Bestyrelsen takkede forsamlingen for den positive stemning under generalforsamlingen og takkede  dirigenten  for  den gode  ledelse  af generalforsamlingen.