Protokollat ordinær generalforsamling

År 2018, den 22. oktober kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, bød velkommen til de mødende og oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes g 8.1 havde udpeget advokat Claude Winther Nielsen til dirigent.
Dirigenten redegjorde for generalforsamlingens lovlige indkaldelse, Med generalforsamlingens enstemmige tilslutning konstaterede dirigenten herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig inden for dagsordenens, vedtægternes og selskabslovgivningens afstukne rammer.

For fortsættelse venligst download denne PDF.