Selskabsmeddelelse 2013

SELSKABSMEDDELELSE TIL AKTIONA:RERNE IBERLIN HIGH END A/S FRA BESTYRELSEN VEDR0RENDE  K0B AF EGNE AKTIER

Ved ordincer generalforsamling den 31. oktober 2013 blev bestyrelsens forslag om bemyn­ digelse til i perioden indtil 31. oktober 2018 at lade selskabet erhverve egne A- og B-aktier for op til i alt nom. DKK 192.590.000 enstemmigt vedtaget.

 

Ihenhold til denne bemyndigelse har selskabet nu k0bt i alt 1.275 stk. A-aktier for en sam­ let k0besum pa DKK 31.750.000,00.

Med opk0bet har selskabet styrket den 0konomiske position for de 0vrige aktioncerer i sel­ skabet, idet aktierne er erhvervet til en k0besum mindre end indre vcerdi, ligesom selskabet ved opk0bet af de pagceldende A-aktier har sikret sig en mere homogen stemmespredn ing blandt selskabets aktioncerer, idet 1.275 A-aktier ud af de i alt udstedte  2.625  stemmetun­  ge A-aktier nu er stemmel0se som f0lge af, at de tilh0rer  selskabet.

 

Matte der vcere sp0rgsmal i anledning af ncervcerende meddelelse til aktioncererne, er De velkommen til at  kontakte mig.

 

Med venlig  hilsen
Frantz Palludan