Nedenfor findes selskabets kommunikation med aktionærkredsen inklusiv årsregnskab, generalforsamlingsreferat, aktionær breve mv.

3 Articles

Aktionær information 2012

TIL AKTIONJERERNE I BERLIN HIGH END A/5 FRA BESTYRELSEN

Som redegjort for under den ordinære generalforsamling den 29. oktober 2012, og som anf0rt i referat fra den ordinære generalforsamling er det lykkedes Berlin High End A/5 at erhverve hele den portefølje, der bærer betegnelsen “Berlin I ejendomsporteføljen”.

For fortsættelse venligst download denne PDF.

Referat af generalforsamling 2012

År 2012, den 29. oktober kl. 13:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, bød velkommen til generalforsamlingen og oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 8.1 havde udpeget advokat Claude Winther Nie l- sen til dirigent.

Dirigenten redegjorde for generalforsamlingens lovlige indkaldelse. Med generalforsamlin- gens enstemmige tilslutning konstaterede dirigenten herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig inden for dagsordenens, vedtægternes og selskabslov- givningens afstukne rammer.
Read More →

Berlin High End årsrapport 2011|2012

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 – 30. juni 2012 for Berlin High End A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2011/12.
Read More →