Nedenfor findes selskabets kommunikation med aktionærkredsen inklusiv årsregnskab, generalforsamlingsreferat, aktionær breve mv.

5 Articles

Aktionærmeddelelse til aktionærerne i Berlin High End A/S

Krere aktionrer

Den 10. november 2015 blev der afholdt ordinrer generalforsamling i Berlin High End A/5, hvor bestyrelsen aflagde beretning for det forgangne regnskabsar, hvor arsrapport for regn­skabsaret 2014/15 blev enstemmigt godkendt, og hvor der skete genvalg til bestyrelsen.

Bestyrelsens beretning afgivet pa den ordinrere generalforsamling og arsrapport for 2014/15 er uploadet pa selskabets hjemmeside www.berlinhighend.dk.

Jeg kan kart rekapitulere, at arsrapporten udviste et regnskabsmressigt resultat fr/Jr skat pa DKK 389,0m, et arsresultat efter skat pa DKK 323,3m og en egenkapltal pa DKK 943,5m. Dette giver en beregnet indre vrerdi pr. 30. september 2015 pa DKK 61.804 efter elimine­ring af selskabets beholdning af egne aktier. Read More →

Referat af generalforsamlingen 2015

År 2015, den 10. november kl. 10:00, afholdtes ordincer generalforsamling i Berlin High End A/5, CVR nr. 29 19  56 92, hos Nielsen N0rager Advokatpartnerselskab,    Frederiksberggade

16,  1459  K0benhavn K.

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, b0d velkommen til de m0dende og oplyste, at besty­ relsen i henhold til vedtcegternes § 8.1 havde udpeget advokat Andreas Brasch-Thomsen til dirigent.

Dirigenten redegjorde for generalforsamlingens  lovlige  indkaldelse.  Med  generalforsamlin­ gens enstemmige tilslutning konstaterede dirigenten  herefter,  at  generalforsamlingen  var  lovligt indkaldt og beslutningsdygtig inden for dagsordenens, vedtcegternes og selskabslov­ givningens  afstukne  rammer.

Read More →

Bestyrelsens beretning 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 10. NOVEMBER 2015 KL.  10.00

BESTYRELSENS BERETNING:

Indledning

  • Jeg henviser til den trykte ledelsesberetning i årsrapporten og kan herud- over supplerende bemærke:
  • Ved den ordinære generalforsamling i 2013 karakteriserede jeg regnskabs- året 2012/13 som “året, hvor musen spiste elefanten”. Denne kendte sæt- ning hentydede til, at Berlin High End A/S i regnskabsåret 2012/13 erhver- vede ejendomsporteføljen betegnet som Berlin I, hvorved Berlin High End A/S fik en betragtelig volumenforøgelse. Read More →

Årsrapport 2014|2015

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 –
30. juni 2015 for Berlin High End A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2014/15. Read More →

Nyhedsbrev Februar 2015

Kære Investorer,

Hermed en opdatering efter de første 6 måneder af regnskabsåret 2014/15.

Forventning til årets resultat

Den centrale forudsætning for værdiskabelsen i porteføljen er omsætningen og kapitaliseringen heraf. I årets budget har vi som altid benyttet den kapitaliseringsfaktor, vores eksterne valuar har estimeret i det netop afsluttede regnskab. Dermed afholder vi os fra at spekulere i om markedets værdiansættelse af en krones husleje vil ændres i løbet af den kommende periode. Derimod udarbejder vi et estimat for huslejens udvikling i perioden og denne udvikling kapitaliserer vi med ovennævnte faktor. Read More →