Nedenfor findes selskabets kommunikation med aktionærkredsen inklusiv årsregnskab, generalforsamlingsreferat, aktionær breve mv.

11 Articles

Referat af generalforsamlingen

År 2017, den 23. oktober kl. 10.00, afholdtes ordincer generalforsamling i Berlin High End A/5, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.
Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, bød velkommen til de mødende og oplyste, at besty­relsen i henhold til vedtægternes § 8.1 havde udpeget advokat Andreas Brasch-Thomsen til dirigent.
Read More →

Formandens beretning

BESTYRELSENS BERETNING

Indledning

  • Jeg henviser til den trykte ledelsesberetning i årsrapporten 2016/17 og skal herudover på bestyrelsens vegne bemærke følgende:

Regnskabsresultat 2016/17

  • Regnskabsresultatet har også for regnskabsåret 2016/17 været tilfredssti llende såvel for så vidt angår bruttoresultatet før værdistigninger, der udgjorde DKK 89,2 mio. mod DKK 82,8 mio. i 2015/16, som i relation til værdistigninger, der er forårsaget af dels nævnte forbedring af bruttoresultatet på grund af lejestigninger dels et fortsat stigende prisniveau i Berlin.
    Read More →

Generalforsamling 2017

Hermed informationer vedrørende Generalforsamlingen 2017.
Generalforsamlingen afholdtes mandag den 23. oktober 2017, kl. 10.00, hos Nielsen Nørager
Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Bestil adgangskort
Afgiv fuldmagt/forsiden

Nedenfor findes diverse dokumenter fra Generalforsamlingen:

  • Berlin High End Årsrapport 2016/2017.
  • Berlin High End – OFG indkaldelse.
  • Berlin High End – OFG fuldstændige forslag.
  • Brevstemmeformular 2017.
  • Fuldmagtsformular 2017.

Read More →

Berlin high end Årsrapport 2016-17 – Underskrevet

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017 for Berlin High End A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2016/17.
Read More →