Selskabet vedtægter

VEDTÆGTER

BERLIN HIGH END A/S

CVR-nr. 29 19 56 92INDHOLDSFORTEGNELSE

 1. Navn
 2. Formål
 3. Selskabets kapital
 4. Selskabets aktier
 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse
 6. Generalforsamlingen, dagsorden
 7. Generalforsamlingen, møderet, stemmeret
 8. Generalforsamlingen, dirigent, beslutninger og protokol
 9. Bestyrelse
 10. Direktion
 11. Tegningsregel
 12. Revision
 13. Regnskabsår

1. NAVN

1.1 Selskabets navn er Berlin High End A/S.

2. FORMÅL

2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, her- under ved ejerskab af aktier og/eller anparter i andre selskaber eller på anden vis.

3. SELSKABETS KAPITAL

3.1 Selskabets aktiekapital udgør DKK 173.090.000, hvoraf DKK 26.250.000 er A-aktier og DKK 146.840.000 er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt på akter á DKK 10.000 eller multipla heraf.

3.2 Aktieklasserne har samme økonomiske rettigheder. Eneste forskel på A- aktierne og B-aktierne følger af punkt 7.1.

3.3 Bortset fra ved udstedelse af nye B-aktier i henhold til punkt 3.4 og udste- delse af A-aktier i henhold til punkt 3.5 skal aktionærerne ved enhver kon- tant kapitalforhøjelse have ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier inden for deres respektive aktieklasser, således at A-aktionærerne har for- tegningsret til nye A-aktier i forhold til deres andel af den samlede A- aktiekapital, og B-aktionærerne har fortegningsret til nye B-aktier i forhold til deres andel af de samlede B-aktiekapital.

3.4 Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til indtil 10. januar 2013 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved kontant ind- betaling eller på anden måde med eller uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer med op til 36.416 nye B-aktier, svarende til no-

minelt DKK 364.160.000 nye B-aktier. De nye B-aktier skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende B-aktier.

De nye B-aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de øvrige vilkår for udstedelsen af nye B-aktier i henhold til denne bemyndigelse samt til at ændre vedtæg- terne i overensstemmelse med ovenstående.

3.5 Bestyrelsen er af generalforsamlingen bemyndiget til indtil 10. januar 2013 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital ved kontant ind- betaling eller på anden måde med eller uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer med op til 1.475 nye A-aktier, svarende til nomi- nelt DKK 14.750.000 nye A-aktier.

De nye A-aktier skal have samme rettigheder som selskabets eksisterende A-aktier.

De nye A-aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de øvrige vilkår for udstedelsen af nye A-aktier i henhold til denne bemyndigelse samt til at ændre vedtæg- terne i overensstemmelse med ovenstående.

4. SELSKABETS AKTIER

4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog.

4.2 Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S, c/o VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S.

4.3 Aktierne er omsætningspapirer.

4.4 Selskabets aktier registreres i VP Securities A/S.

5. GENERALFORSAMLING, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE

5.1 Generalforsamlingen har en højere myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og selskabets vedtægter fastsatte grænser.

5.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted som registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen IT-system eller i Storkøben- havn.

5.3 Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Sel- skabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

5.4 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst
4 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsam- lingen. Skal der efter forslaget træffes beslutning efter selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5, eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen indeholde den fulde ordlyd af forslaget til vedtægtsændringer.

5.5 Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.

Ekstraordinære generalforsamlinger skal endvidere indkaldes inden 2 uger, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af ak- tionærer, der ejer mindst 1/20 af selskabets aktiekapital.

5.6 Forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen må være indgivet skriftligt til bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. For at kunne behandles på selskabets ordinære generalfor- samling må et forslag være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.

5.7 Senest 2 uger før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændi- ge forslag, der skal fremlægges for generalforsamlingen, og for den ordi- nære generalforsamlings vedkommende tillige revideret årsrapport frem- lægges på selskabets kontor og samtidig sendes til enhver i ejerbogen no- teret aktionær, som har fremsat anmodning herom.

5.8 Generalforsamlingen har vedtaget, at enhver meddelelse fra selskabet, uanset øvrige bestemmelser i vedtægterne om meddelelsesform, kan ske elektronisk ved e-mail til de noterede aktionærer, der har fremsat begæ- ring herom, og som har afgivet sin e-mailadresse til selskabet. Denne elektroniske kommunikation erstatter enhver anden kommunikation, her- under indkaldelse ved brev til alle i ejerbogen noterede aktionærer. Sel- skabet er berettiget til i indkaldelsen blot at henvise til, at dagsordenen med bilag (herunder årsrapport) kan ses på selskabets hjemmeside. Sel- skabets hjemmeside, hvor nærmere information om den elektroniske in- formation fremgår, findes på www.berlinhighend.dk.

6. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN

6.1 På den ordinære generalforsamling skal dagsordenen omfatte:

6.1.1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

6.1.2 Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

6.1.3 Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

6.1.4 Valg af medlemmer til bestyrelse.

6.1.5 Valg af revisor.

6.1.6 Eventuelle forslag fra bestyrelse og/eller aktionærer.

7. GENERALFORSAMLINGEN, MØDERET, STEMMERET

7.1 Hver A-aktie på DKK 10.000 giver 10 stemmer på selskabets generalfor- samling, og hver B-aktie på DKK 10.000 giver 1 stemme på selskabets ge- neralforsamling.

7.2 Enhver aktionær er berettiget til at deltage på en generalforsamling, så- fremt aktionæren senest 3 dage forud for dennes afholdelse har anmodet om adgangskort.

7.3 En aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen personligt, sammen med en rådgiver eller ved fuldmægtig, som kan udøve stemmeret på aktionærens vegne mod forevisning af skriftlig og dateret fuldmagt.

7.4 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registre- ringsdatoen. Registreringsdatoen ligger én uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelse om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførelse i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.

7.5 Selskabets generalforsamling er åben for pressen.

8. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, BESLUTNINGER OG PROTOKOL

8.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning.

8.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmefler- tal, bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven kræver kvalificeret flertal.

8.3 Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

9. BESTYRELSE

9.1 Selskabets ledes af en bestyrelse på 3 – 5 medlemmer valgt af generalfor- samlingen for tiden indtil den næstekommende ordinære generalforsam- ling. Genvalg kan finde sted.

9.2 Bestyrelsen vælger et af sine medlemmer som formand.

9.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige bestyrel- sesmedlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. Formandens stemme er udslagsgivende ved stemmelighed.

9.4 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv.

9.5 Referat af bestyrelsesmøder skal indføres i en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

10. DIREKTION

10.1 Til at varetage selskabets daglige ledelse ansætter bestyrelsen 1 – 3 direk- tører.

10.2 I tilfælde af at der ansættes flere direktører, ansættes en af dem som ad- ministrerende direktør.

11. TEGNINGSREGEL

11.1 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør eller et andet bestyrelsesmedlem, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse.

12. REVISION

12.1 Selskabets årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

13. REGNSKABSÅR

13.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

__________

Som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 1. november 2010 og ændret ved kapitalforhøjelse den 8. januar 2013 ved bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelserne i vedtægternes pkt. 3.4 og 3.5.