Referat af generalforsamling 2011

År 2011, den 12. oktober kl. 11.00, afholdtes ordinær generalforsamling i  Berlin High End A/S, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager, Frederiksberggade 16, 1459 København  K.

 

Dagsordenen var som følger:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godken d- te årsrapport.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor.

Bestyrelsen havde i henhold til vedtægternes pkt. 8.1 udpeget advokat Claude Winther Niel- sen til dirigent.

 

Dirigenten konstaterede med de mødendes enstemmige tilslutning, at generalforsamlingen  var lovlig indkaldt og  beslutningsdygtig.

 

Ad pkt. 1 – 3.

Dirigenten satte herefter dagsordenens pkt. 1 – 3 under samlet behandling og gav ordet til bestyrelsesformand Frantz Palludan, der aflagde beretning hovedsagelig i overensstemmelse med det i årsrapportens ledelsesberetning  angivne.

 

Efter formandens beretning gennemgik direktør Jon Svenningsen selskabets årsrapport for regnskabsåret 2010/2011, herunder forslaget om at årets resultat på 32.096.000 kr. blev overført til næste år.

 

Efter beretning og gennemgangen af årsrapporten gav dirigenten forsamlingen anledning til   at stille spørgsmål eller fremsætte kommentarer til årsberetning og  årsrapport.

 

En aktionær spurgte uddybende til strategien for  fremtiden.

 

Hertil svarende bestyrelsesformand Frantz Palludan, at selskabet gerne vil tilkøbe  ejen- domme og derved udvide porteføljen, men at selskabet af strategiske årsager havde beslut- tet ikke at indgå i auktionsprocesser omkring ejendomme. Selskabets tyske långivere var imidlertid tilfredse og betragtede selskabet som en interessant  kreditpart.

 

Aktionærerne spurgte i tilknytning hertil, om der var planer om at udvide selskabets aktie- kapital. Hertil svarede bestyrelsesformand Frantz Palludan, at det ikke indgik i den siddende bestyrelses nuværende overvejelser, idet en eventuel udvidelse af ejendomsporteføljen forventedes at blive gennemført ved  lånefinansiering.

 

Endelig spurgte aktionæren, om der var nogen klar exitstrategi for selskabet. Hertil svarede bestyrelsesformand Frantz Palludan, at det efter bestyrelsens opfattelse ikke var hensigt s- mæssigt at fastsætte nogen exitdato, men at det kunne være relevant at sætte en målsæt- ning om, at selskabet kunne opnå tilstrækkelig masse til, at det eventuelt kunne løftes hen   på en anden handelsplatform end den nuværende, således at der var sikret de enkelte akt i- onærer en exitmulighed.

 

En anden aktionær spurgte, om mulighed for førtidsindfrielse af de  lån, der udløb i  2012   med henblik på at opnå en eventuel tidligere rentegevinst. Hertil svarende bestyrelsesfor- mand Frantz Palludan, at det ikke var så enkelt, idet selskabet i overensstemmelse med sin oprindelige strategi havde indgået swapkontrakter, og dermed var renten fastsat for alle lån    i deres restløbetid, og det var vurderingen, at det ikke ud fra en økonomisk betragtning var hensigtsmæssigt at førtidsindfri swapkontrakterne.

 

Der fremkom ikke herudover yderligere spørgsmål eller bemærkninger, og dirigenten kon- staterede herefter, at formandens beretning var taget til efterretning af generalforsamlingen samt, at årsrapporten med  tilhørende forslag til resultatdisponering var  godkendt af  hele den tilstedeværende aktiekapital.

 

Ad 4.

Herefter satte dirigenten dagsordenens pkt. 4, valg af medlemmer til bestyrelsen, under behandling.

Dirigenten oplyste, at den siddende bestyrelse bestående af advokat Frantz Palludan, Arve Nilssen, direktør Robert Christiansen og direktør Jørgen Bolding alle genopstillede. Da der  ikke fremkom andre kandidater konstaterede dirigenten, at bestyrelsen var genvalgt af hele den tilstedeværende aktiekapital.

 

Ad 5.

Herefter satte dirigenten dagsordenens pkt. 5, valg af revisor, under   behandling.

Selskabets revisor, PricewaterhouseCoopers, blev genvalgt af hele den tilstedeværende ak- tiekapital.

 

Generalforsamlingen hævet.

 

Som dirigent:
Claude Winther Nielsen