Selskabsmeddelse: forlængelse af tilbagekøb af aktier

SELSKABSMEDDELELSE

TIL AKTIONÆRERNE VEDRØRENDE TILBAGEKØB AF AKTIER I BERLIN HIGH END A/S

Ved selskabsmeddelelse af 26. november 2014 bekendtgjorde selskabet, at der var truffet beslutning om at lade Berlin High End A/S foretage opkøb af egne aktier for et beløb på maksimum DKK 20 mio.

 Der har været en god interesse for dette tilbud, og bestyrelsen har derfor besluttet at for-øge det beløb, hvormed der kan indkøbes aktier, til i alt DKK 30 mio., hvorfor der nu tilby-des køb af aktier for yderligere DKK 10 mio.

Aktierne tilbydes købt til en kurs på 33.000 pr. aktie á nom. kr. 10.000. Selskabet har ind-gået aftale med Dansk OTC om afvikling af aktiekøbene, og det er i denne forbindelse aftalt, at køber og sælger hver betaler halvdelen af den samlede kurtage på 1 % (0,5 % til køber og 0,5 % til sælger).

Aktierne opkøbes i den rækkefølge, anmodninger om salg fremkommer til selskabets direk-tør, Jon Svenningsen, på e-mail berlinhighend@gmail.com, efter et “først til mølle – først malet-princip”.

Selskabet påtager sig ikke nogen rådgivning om den skattemæssige konsekvens af salg af aktier til Berlin High End A/S, og aktionærerne må derfor selv søge rådgivning om den skat-temæssige konsekvens af salg af aktierne til det udstedende selskab Berlin High End A/S.

I øvrigt kan bestyrelsen meddele, at selskabets drift i den hidtidige del af regnskabsåret 2014/15 nøje følger det lagte budget for regnskabsåret, som der blev redegjort for under selskabets ordinære generalforsamling den 10. oktober 2014. Der henvises i øvrigt til såvel præsentationsmateriale, der blev forevist på generalforsamlingen, som til referat fra den ordinære generalforsamling, som forefindes på selskabets hjemmeside.

Selskabet benytter samtidig lejligheden til at ønske alle aktionærerne en glædelig jul og et godt nytår.

For Berlin High End A/S

Frantz Palludan
Bestyrelsesformand

Jon Svenningsen
Direktør