Referat af generalforsamlingen

År 2017, den 23. oktober kl. 10.00, afholdtes ordincer generalforsamling i Berlin High End A/5, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.
Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, bød velkommen til de mødende og oplyste, at besty­relsen i henhold til vedtægternes § 8.1 havde udpeget advokat Andreas Brasch-Thomsen til dirigent.

Dirigenten redegjorde for generalforsamlingens lovlige indkaldelse. Med generalforsamlin­gens enstemmige tilslutning konstaterede dirigenten herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig inden for dagsordenens, vedtcegternes og selskabslov­givningens afstukne rammer.
Dirigenten oplyste, at 20.804 stemmer og kr. 113. 720.000 af aktiekapitalen var repræsen­teret.

For fortsættelse venligst download denne PDF.