Nedenfor findes selskabets kommunikation med aktionærkredsen inklusiv årsregnskab, generalforsamlingsreferat, aktionær breve mv.

53 Artikler

Årsrapport 2017-2018

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3o. juni 2018 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2017 – 3o. juni 2018 i overensstemmelse
med årsregnskabsloven.

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Berlin High End A/S for regnskabsåret 1. juli 2017 – 3o. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen (“regnskabet”).

For fortsættelse venligst download denne PDF.

Generalforsamlingen 2018

Hermed informationer vedrørende Generalforsamlingen 2018.
Generalforsamlingen afholdtes mandag den 22. oktober 2018, kl. 10.00, hos Nielsen Nørager
Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Bestil adgangskort
Afgiv fuldmagt/forsiden

Nedenfor findes diverse dokumenter fra Generalforsamlingen:

  1. Indkaldelse
  2. Fuldstændige forslag
  3. Årsrapport
  4. Brevstemmeblanket
  5. Fuldmagtsblanket

Læs mere →

Referat af generalforsamlingen

År 2017, den 23. oktober kl. 10.00, afholdtes ordincer generalforsamling i Berlin High End A/5, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.
Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, bød velkommen til de mødende og oplyste, at besty­relsen i henhold til vedtægternes § 8.1 havde udpeget advokat Andreas Brasch-Thomsen til dirigent.
Læs mere →

Formandens beretning

BESTYRELSENS BERETNING

Indledning

  • Jeg henviser til den trykte ledelsesberetning i årsrapporten 2016/17 og skal herudover på bestyrelsens vegne bemærke følgende:

Regnskabsresultat 2016/17

  • Regnskabsresultatet har også for regnskabsåret 2016/17 været tilfredssti llende såvel for så vidt angår bruttoresultatet før værdistigninger, der udgjorde DKK 89,2 mio. mod DKK 82,8 mio. i 2015/16, som i relation til værdistigninger, der er forårsaget af dels nævnte forbedring af bruttoresultatet på grund af lejestigninger dels et fortsat stigende prisniveau i Berlin.
    Læs mere →