Nedenfor findes selskabets kommunikation med aktionærkredsen inklusiv årsregnskab, generalforsamlingsreferat, aktionær breve mv.

55 Artikler

Bestyrelsens beretning OGF

Jeg henviser til den trykte ledelsesberetning i årsrapporten 2017/18 og skal i tilknytning hertil på bestyrelsens vegne fremkomme med følgende mundtlige beretning, der – sammen med foreviste plancher på dagens generalforsamling – som sædvanlig vil blive uploadet på selskabets hjemmeside.

For fortsættelse venligst download denne PDF.

Årsrapport 2017-2018

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 3o. juni 2018 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2017 – 3o. juni 2018 i overensstemmelse
med årsregnskabsloven.

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Berlin High End A/S for regnskabsåret 1. juli 2017 – 3o. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen (“regnskabet”).

For fortsættelse venligst download denne PDF.

Generalforsamlingen 2018

Hermed informationer vedrørende Generalforsamlingen 2018.
Generalforsamlingen afholdtes mandag den 22. oktober 2018, kl. 10.00, hos Nielsen Nørager
Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Bestil adgangskort
Afgiv fuldmagt/forsiden

Nedenfor findes diverse dokumenter fra Generalforsamlingen:

  1. Indkaldelse
  2. Fuldstændige forslag
  3. Årsrapport
  4. Brevstemmeblanket
  5. Fuldmagtsblanket

Læs mere →