Berlin High End årsrapport 2011|2012

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 – 30. juni 2012 for Berlin High End A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2011/12.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen
omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 24. september 2012

Direktion
Jon Svenningsen