Årsrapport 2013|2014

Ledelsespategning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt arsrapporten for regnskabsaret 1. juli 2013 30. juni 2014 for Berlin High End A/S.
Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabsloven.

Arsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestr0mme for 2013/14.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redeg0relse for de forhold, beretning­en omhandler.

Arsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

K0benhavn, den 24. september 2014

Direktion
Jon Svenningsen