Aktionærmeddelelse til aktionærerne i Berlin High End A/S

Krere aktionrer

Den 10. november 2015 blev der afholdt ordinrer generalforsamling i Berlin High End A/5, hvor bestyrelsen aflagde beretning for det forgangne regnskabsar, hvor arsrapport for regn­skabsaret 2014/15 blev enstemmigt godkendt, og hvor der skete genvalg til bestyrelsen.

Bestyrelsens beretning afgivet pa den ordinrere generalforsamling og arsrapport for 2014/15 er uploadet pa selskabets hjemmeside www.berlinhighend.dk.

Jeg kan kart rekapitulere, at arsrapporten udviste et regnskabsmressigt resultat fr/Jr skat pa DKK 389,0m, et arsresultat efter skat pa DKK 323,3m og en egenkapltal pa DKK 943,5m. Dette giver en beregnet indre vrerdi pr. 30. september 2015 pa DKK 61.804 efter elimine­ring af selskabets beholdning af egne aktier.

Som bestyrelsesformand er jeg blevet gjort opmrerksom pa, at en af selskabets aktioncerer – Elkcer Gruppen reprcesenteret ved direkt0r Ole E. Mortensen – har tilskrevet selskabets 0vrige aktioncerer og oplyst, at Elkcer Gruppen var interesseret i at k0be yderligere aktier i Berlin High End A/5.

Flere aktioncerer har rettet henvendelse til mig for at foresp0rge, hvorledes dlrekt0r Ole E. Mortensen har vceret i stand til at kunne tilskrive medaktioncererne i Berlin High End A/5.
Bestyrelsen har naturligvis ikke udleveret ejerbogen, der indeholder oplysninger om hver enkelt aktioncers aktiebesiddelser. Imidlertid har jeg efter unders0gelse mattet konstatere, at direkt0r Jon Svenningsen har lavet en fejl i forbindelse med udsendelsen af den forrige investorinformation til alle aktioncerer i Berlin High End A/5, hvor man af den pagceldende fremsendelsesmail har kunnet lcese mailadresserne pa de 0vrige aktioncerer i Berlin High End A/5.

Jeg kan kun beklage, at der herved er sket et brud pa den almindelige diskretion i relation til identifikation af aktioncerer.

Ud over at jeg kun kan beklage den skete fejl i forbindelse med direktionens udsendelse af forrige investororientering, kan jeg med glaede konstatere, at udviklingen i Berlin High End A/5 har vceret sa interessant, at der nu er rift of selskabets aktier, hvilket dels har afspejlet sig i de senest konstaterede handelskurser for aktierne pa Dansk OTC, hvor der er noteret handler til DKK 66.000 pr. aktie, dels at der er sa fa aktier til salg, at f.eks. direkt0r Ole E. Mortensen har f0lt sig kaldet til at skrive til medaktionaererne for at fa mulighed for at k0be yderligere aktier i Berlin High End A/5.

For fuldstcendighedens skyld skal jeg bemaerke, at safremt nogle af aktioncererne 0nsker at afhcende deres aktier, har bestyrelsen modtaget en raekke henvendelser fra interesserede investorer, der gerne vii k0be aktier i Berlin High End A/5, hvorfor aktioncerer, der eventuelt matte have interesse i at afhcende deres aktier, er velkomne til at rette henvendelse til mig.

Med ventig hilsen